Tuesday, 5 March 2024

วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติและความสำคัญที่ชาวพุทธควรรู้

ประวัติของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธให้ความสำคัญ เราจึงอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจประวัติและความสำคัญของวันนี้กันให้มากขึ้นในบทความนี้

อธิบายได้ว่า วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญทางศาสนา เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะให้ความสำคัญ ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใส สำหรับบทความนี้เราจะมาทบทวนให้คุณได้ทราบถึงประวัติและความสำคัญ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งในฐานะของพุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องที่ควรต้องทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

วันอาสาฬหบูชา ประวัติความเป็นมา

ความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา

ความหมายวันอาสาฬหบูชา มาจากคำว่า อาสาห ที่แปลว่า เดือนแปด และคำว่าบูชา ที่หมายถึงการบูชา เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า การบูชาในเดือนแปด ซึ่งวันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม หากถามว่าวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไร ในวันนี้เมื่อครั้งอดีตก่อนพุทธกาล 45 ปี องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้แสดงเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรก ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และทำให้หนึ่งในปัญจวัคีย์ คือพราหมณ์โกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรม ขออุปสมบทจนได้เป็นพระภิกษุองค์แรกของโลก จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกด้วยนั่นเอง คือการมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือจะเรียกวันนี้ว่า วันพระรัตนตรัยก็ได้เช่นกัน

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

การกำหนดให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ประเทศไทยได้มีการประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรี (ปัจจุบันคือมหาเถรสมาคม) และมีการกำหนดแบบแผนการประกอบพิธีอย่างเป็นทางการ ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมใจกันประกอบพิธีนี้กันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นพิธีสำคัญของพุทธศาสนิกชนไทยตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น มีมติประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำปีอีก 1 วันเพื่ออำนวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา

ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในช่วงกลางคืน เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาในอดีต เนื่องจากในวันถัดไปของวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันเข้าพรรษา จึงมักจะมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ระหว่างจำพรรษา แต่ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนิยมถวายหลอดไฟทดแทนการถวายเทียนเพราะมีความจำเป็นในการใช้งานมากกว่า แต่ก็ยังมีการรักษาประเพณีการถวายเทียนไว้ในหลายพื้นที่ เช่น ประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปีนี้สถานการณ์ โควิด-19 มีความรุนแรง จึงทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สะดวกที่จะเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม แต่วัดบางแห่งก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ ที่สามารถ รับศีล ฟังธรรมเทศนา เจริญสมาธิ หรือทำวัตรเช้า-เย็น ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่วัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อร้ายขึ้นได้ และทั้งหมดนี้คือประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ที่ชาวพุทธอย่างเราควรเข้าใจและส่งต่อประเพณีอันดีงามนี้ให้คนรุ่นหลังสืบไป

error: Content is protected !!